default_mobilelogo

[Титул]{Title}.pdf

[зміст]{contents}.pdf

Буняк О. І.[Адаптивність голозерних сортів вівса носівської селекції за основними цінними господарськими ознаками]{Adaptability of naked oat varieties bred at Nosivka Station for main valuable economic traits} 5-10.pdf

Вологдіна Г. Б., Демидов О. А., Гуменюк О. В., Замліла Н. П., Дергачов О. Л.[Гібридизація як джерело генетичної мінливості в селекції пшениці озимої]{Hybridization as a source of genetic variability in winter wheat breeding} 11-20.pdf

Демидов О. А., Сіроштан А. А., Заїма О. А., Кавунець В. П., Лісковський С. Ф.[Посівні якості насіння та врожайність пшениці ярої залежно від обробки протруйниками різної дії і мікродобривом]{Seed sowing qualities and yield of spring wheat depending on the treatment with protectants of various actions and microfertilizer} 21-26 .pdf

Дубовик Н. С., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Вологдіна Г. Б.[Характер успадкування висоти рослин у F1 Triticum аestivum L. за використання пшенично-житніх транслокацій в умовах Центрального Лісостепу України]{Inheritance pattern of plant height in F1 Triticum aestivum L. using wheat-rye translocations in conditions of the Central Forest-Steppe of Ukraine} 27-34.pdf

Замліла Н. П., Демидов О. А., Вологдіна Г. Б., Волощук С. І., Гуменюк О. В.[Урожайність та адаптивна здатність селекційних ліній пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу України]{Yielding capacity and adaptability of breeding lines of winter bread wheat in environment of Ukrainian Forest-Steppe} 35-42.pdf

Кузьменко Є. А., Хоменко С. О., Федоренко М. В.[Урожайність колекційних зразків пшениці твердої ярої та ефективність використання селекційних індексів]{Yielding capacity of collection samples of spring durum wheat and efficiency of using selection indices} 43-52.pdf

Муха Т. І., Мурашко Л. А.[Стійкість сортозразків колекційного розсадника пшениці м’якої озимої проти фузаріозу колосу та групи хвороб]{Resistance of variety samples from collection nursery of winter bread wheat against Fusarium head blight and group of diseases} 53-58 .pdf

Пірич А. В., Юрченко Т. В., Гуменюк О. В.[Яровизаційна потреба, фотоперіодична чутливість та врожайність сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції]{Vernalization requirement, photoperiod sensitivity, and yield of winter bread wheat varieties of Myronivka breeding} 59-62.pdf

Сіроштан А. А., Заїма О. А., Кавунець В. П., Дубовик Д. Ю., Заболотній В. І., Олефіренко Б. А.[Вплив протруйників із стимулятором росту і мікродобривом на посівні якості та врожайність пшениці озимої]{The influence of protectants combined with growth stimulator and microfertilizer on seed quality and yield of winter wheat} 63-67.pdf

Сіроштан А. А., Кавунець В. П., Ільченко Л. І.[Теплостійкість насіння пшениці озимої залежно від попередників]{Heat resistance of winter wheat seeds depending on preceding crops} 68-73.pdf

Іванова Т. В., Ваніна О. Ю.[Цукролітичні функції та молекулярно-біологічна діагностика патогенних бактерій печериці двоспорової]{Sugarolytic functions and molecular-biological diagnostics of pathogenic bacteria of white button mushroom Аgaricus bisporus} 74-79.pdf

Пикало С. В.[Селекція in vitro тритикале на стійкість до абіотичних стресових чинників (огляд)]{In vitro selection of triticale for tolerance to abiotic stress factors (a review)} 80-90 .pdf

Василенко Н. В., Правдзіва І. В., Близнюк Р. М., Хоменко С. О.[Урожайність і якість пшениці м’якої ярої миронівської селекції залежно від гідротермічних умов року]{Productivity and quality of spring bread wheat of Myronivka breading depending on hydrothermal conditions of the year} 91-97 .pdf

Дубовий В. І., Дубовий О. В.[Вплив норм поливу на продуктивність рослин і якість зерна пшениці ярої в умовах штучного клімату]{The effect of watering rates on spring wheat productivity and grain quality under conditions of artificial climate} 98-102.pdf

Заверталюк В. Ф., Богданов В. О.[Вплив ущільнення посіву на врожайність томату та економічну ефективність його вирощування]{The influence of compact sowing on tomato yield and economic efficiency of its cultivation} 103-107.pdf