default_mobilelogo

[Титул, зміст]{Title, content}.pdf

Коломієць Л. А., Гуменюк О. В., Юрченко Т. В., Замліла Н. П., Пірич А. В.[Прояв адаптивних ознак у генотипів пшениці м’якої озимої за різних гідротермічних умов]{Expression of adaptive features in bread winter wheat genotypes under various hydrothermal conditions} 6-29.pdf

 Марухняк А. Я.[Адаптивні особливості сортів вівса на Заході України]{Adaptive peculiarities of oat varieties on West of Ukraine} 30-42.pdf

Юрченко Т. В., Чугункова Т. В., Прокопік Н. І.[Рання діагностика посухостійкості сортів пшениці м’якої озимої]{Early diagnostics of bread winter wheat varieties for drought tolerance} 43-51 .pdf

Медведєва Л. Р., Кренців Я. І., Калініна Л. І., Ліждвой І. М.[Нові перспективні сорти сої, створені методом гібридизації]{New promising soybean varieties created by hybridization} 52-60.pdf

Іванова Т. В., Ковалишина Г. М.[Біотехнології отримання міцелію гливи звичайної на зерні пшениці різних сортів]{Biotechnological production of oyster mushroom spawn on wheat grain of different varieties} 61-76.pdf

Пірич А. В., Булавка Н. В., Ковалишина Г. М.[Гени, що контролюють тривалість періоду яровизації у сорту пшениці м’якої озимої МІП Валенсія]{Genes controlling the duration of the vernalization period in the winter wheat variety MIP Valensiia} 77-89.pdf

Бунчак О. М.[Вплив органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями, на розвиток рослин та продуктивність сої в умовах Західного Лісостепу]{The influence of organic fertilizers produced by advanced technologies on soybean plant development and productivity in conditions of Western Forest-Steppe} 90-98 .pdf

Василенко Н. В., Правдзіва І. В., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Гуменюк О. В., Колючий В. Т.[Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 5. Хлібопекарські властивості борошна]{Factors influencing on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 5. Baking properties of flour} 99-107.pdf

Заєць С. О., Фундират К. С.[Водоспоживання насіннєвих посівів сортів тритикале озимого залежно від мікродобрив на зрошуваних землях Півдня України]{Water consumption of seed crops of winter triticale varieties depending on microfertilizers on irrigated land of the South of Ukraine} 108-116.pdf

Заїма О. А., Дергачов О. Л., Гудзенко В. М., Данюк Т. А., Коляденко С. С.[Урожайність нових сортів ячменю ярого залежно від норми висіву та мінерального живлення]{Yield of new spring barley varieties depending on seeding rate and mineral nutrition} 117-126.pdf

Захлєбаєв М. В.[Динаміка формування площі листкової поверхні буркуну білого в чистому та сумісних посівах]{Dynamics of leaf area formation of white sweet clover in single and compatible crops} 127-137.pdf

Коробова О. М., Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І., Чугрій Г. А.[Застосування елементів органічної технології вирощування ячменю ярого в умовах техногенного навантаження]{Application of elements of organic cropping practice for spring barley under conditions of technogenic load} 138-147.pdf

Лисенко А. А., Правдзіва І. В., Сіроштан А. А., Василенко Н. В.[Якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від його фракційного складу]{Grain quality of bread winter wheat depending on its fractional composition} 148-158.pdf

Сендецький В. М.[Продуктивність кукурудзи на зерно за сумісного застосування соломи злакових культур та сидератів в умовах Західного Лісостепу]{Productivity of corn for grain when using cereal straw and green manure crops under conditions of the Western Forest-Steppe} 159-166 .pdf

Тимчук В. М., Святченко С. І., Тимчук С. М., Матвієць В. Г.[Оцінка озимого ріпаку як об’єкта трансферу]{Estimation of winter rape as an object of transfer} 167-185 .pdf

Демидов О. А., Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П.[П’ятдесят плідних років]{Fifty fruitful years} 186-203.pdf